Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Quá trình tải xuống của bạn sẽ tự động bắt đầu sau 3 giây...
Quá trình tải xuống của bạn sẽ bắt đầu sau vài giây...

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực