Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Các tệp DLL bắt đầu bằng: v

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực